Specialitatile traditionale garantate

HOTARARE nr. 134/6.02.2008 privind specialitatile traditionale garantate (STG) ale produselor agricole si produselor alimentare

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si Romania privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat de Romania la Luxemburg la 25 aprilie 2005, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarâre.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1

(1)Prezenta hotarare defineste termenii utilizati si stabileste autoritatile responsabile cu verificarea documentatiei pentru obtinerea protectiei specificitatii traditionale garantate a unui produs agricol sau alimentar si cu verificarea pe piata a etichetarii si utilizarii logoului national ori comunitar.

(2)Prevederile prezentei hotarari se aplica produselor agricole si produselor alimentare destinate consumului uman, prevazute în anexa I la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene si in anexa I la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 509/2006 privind specialitatile traditionale garantate ale produselor agricole si produselor alimentare, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 93 din data de 31 martie 2006.

Art. 2

In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a)logoul national reprezinta simbolul national care figureaza pe etichetele produselor agricole sau alimentare romanesti care se comercializeaza sub o denumire inregistrata in Registrul national al specialitatilor traditionale garantate;

b)certificarea produselor agricole sau alimentare reprezinta procedura prin care un organism de inspectie si certificare confirma ca produsul este autentic si in conformitate cu caietul de sarcini;

c)organism privat de inspectie si certificare reprezinta o entitate recunoscuta de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, acreditata in conformitate cu standardul european EN 45011 sau cu standardul ISO/CEI 65 - Cerinte generale pentru organisme care opereaza cu sistemul de certificare a produselor;

d)caietul de sarcini reprezinta documentul care cuprinde date privind denumirea si descrierea produsului agricol sau alimentar, principalele caracteristici fizice, chimice, microbiologice ori organoleptice, descrierea metodei de productie, natura si caracteristicile materiei prime sau ale ingredientelor utilizate, metoda de obtinere a produsului, elementele esentiale care definesc specificitatea produsului, elemente esentiale care dovedesc caracterul traditional al produsului, cerintele minime si procedurile de control al specificitatii si se elaboreaza in conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 509/2006;

e)cererea de inregistrare reprezinta documentatia care cuprinde date privind numele si adresa grupului solicitant, caietul de sarcini, numele si adresa organismului privat de inspectie si certificare, documente care dovedesc specificitatea si caracterul traditional al produsului si se elaboreaza in conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 509/2006;

f)grup de producatori inseamna orice asociere, indiferent de forma sau componenta sa juridica, de producatori ori procesatori care efectiv produc sau proceseaza acelasi produs agricol ori alimentar pentru care se solicita protectia specificitatii traditionale;

g)procedura de declarare a opozitiei la nivel national reprezinta procedura prin care se acorda o perioada delimitata in care orice persoana fizica sau juridica legitim interesata, stabilita in tara, isi poate declara opozitia fata de cererea de inregistrare;

h)inregistrarea specialitatii traditionale garantate reprezinta data inregistrarii in Registrul national al specialitatilor traditionale garantate;

i)Registrul national al specialitatilor traditionale garantate reprezinta documentul legal de inregistrare prin care caracteristicile traditionale ale unui produs agricol sau alimentar dobandesc protectia la nivel national;

j)specificitate reprezinta caracteristica sau ansamblul de caracteristici prin care un produs agricol ori alimentar se distinge in mod clar de alte produse agricole sau alimentare similare apartinand aceleiasi categorii;

k)specialitate traditionala garantata reprezinta un produs agricol sau alimentar traditional a carui specificitate a fost recunoscuta de Comunitate prin inregistrarea lui in conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 509/2006 privind specialitatile traditionale garantate ale produselor agricole si produselor alimentare.

CAPITOLUL II: Verificarea caietului de sarcini

Art. 3

(1)Realitatea datelor cuprinse in caietul de sarcini se verifica si se certifica de catre organisme private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare, in conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 509/2006.

(2)Organismele private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare trebuie sa fie in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 3 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 509/2006.

(3)Costurile aferente verificarii si certificarii realitatii datelor cuprinse in caietul de sarcini, precum si cele aferente controlului respectarii caietului de sarcini sunt suportate de grupul de producatori vizat de controlul respectiv.

CAPITOLUL III: Verificarea documentatiei pentru înregistrarea unei specialitati traditionale garantate si dobândirea protectiei

Art. 4

(1)Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este autoritatea competenta cu atributii in verificarea documentatiei pentru inregistrarea unei specialitati traditionale garantate si dobandirea protectiei.

(2)Procedura de înregistrare si verificare a documentatiei pentru înregistrarea unei specialitati traditionale garantate si dobandirea protectiei, procedura de declarare a opozitiei la nivel national si procedura de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de inregistrare a specialitatii traditionale garantate a produselor agricole sau alimentare, in vederea dobandirii protectiei la nivelul Uniunii Europene, se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

(3)Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este autoritatea competenta cu atributii in verificarea si monitorizarea activitatii organismelor private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare.

CAPITOLUL IV: Verificarea etichetarii si utilizarii logoului national si comunitar

Art. 5

(1)Verificarea pe piata a etichetarii si utilizarii logoului national sau comunitar al specialitatilor traditionale garantate se face de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

(2)Regulile specifice privind modelul si utilizarea logoului national al specialitatilor traditionale garantate care au fost înregistrate in Registrul national al specialitatilor traditionale garantate se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

Art. 6

Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 111 din data de 12 februarie 2008

 


Cautare