Sistemul de protectie a indicatiilor geografice si denumirilor de origine

HOTARARE nr. 828 din 25 iulie 2007 privind Infiintarea Sistemului de protectie a indicatiilor geografice si denumirilor de origine ale produselor agricole si produselor alimentare

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si Romania privind aderarea Republicii Bulgaria si Romaniei la Uniunea Europeana, semnat de Romania la Luxemburg la 25 aprilie 2005, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1

(1) Prezenta hotarare defineste termenii utilizati si stabileste autoritatile responsabile cu verificarea documentatiei pentru obtinerea protectiei indicatiei geografice sau denumirii de origine a unui produs agricol sau alimentar si cu verificarea pe piata a etichetarii si utilizarii logoului national sau comunitar.

(2) Prevederile prezentei hotarari se aplica produselor agricole si produselor alimentare destinate consumului uman, prevazute în anexa I la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene si în anexele I si II la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 510/2006 privind protectia indicatiilor geografice (IGP) si denumirilor de origine (DOP) ale produselor agricole si produselor alimentare.

Art. 2

In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) logoul national reprezinta simbolul national care figureaza pe etichetele produselor agricole sau alimentare romanesti care se comercializeaza sub o denumire inregistrata in Registrul denumirilor de origine si indicatiilor geografice protejate si a dobandit protectia la nivel national;

b) certificarea produselor agricole sau alimentare reprezinta procedura prin care un organism de inspectie si certificare afirma ca produsul este autentic si in conformitate cu caietul de sarcini sau specificatia tehnica ori cu o reglementare privind producerea, procesarea, definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea si comercializarea acestuia;

c) organism privat de inspectie si certificare reprezinta o entitate recunoscuta de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, acreditata în conformitate cu standardul european EN 45011 sau cu standardul ISO/CEI 65 (Cerinte generale pentru organisme care opereaza cu sistemul de certificare a produselor);

d) caietul de sarcini reprezinta documentul care cuprinde date privind numele si descrierea produsului, aria geografica si dovada ca produsul este originar din aceasta, metoda de obtinere a produsului si legatura între calitatea sau caracteristicile acestuia cu mediul geografic sau originea geografica, autoritatile ori organismele care verifica, elemente suplimentare de etichetare si se elaboreaza in conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 510/2006;

e) cererea de inregistrare reprezinta documentatia care cuprinde date privind numele si adresa grupului solicitant, caietul de sarcini si documentul unic si se elaboreaza in conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 510/2006;

f) grup de producatori înseamna orice asociere, indiferent de forma sau componenta sa juridica, de producatori sau procesatori care efectiv produc sau proceseaza acelasi produs agricol sau alimentar pentru care se solicita protectia denumirii de origine sau indicatiei geografice; o persoana fizica sau juridica poate fi considerata un grup in conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.898/2006 privind detalierea regulilor de implementare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 510/2006;

g) documentul unic cuprinde elementele principale din caietul de sarcini si descrierea legaturii produsului cu mediul sau originea geografica si se elaboreaza in conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.898/2006 privind detalierea regulilor de implementare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 510/2006;

h) procedura de declarare a opozitiei la nivel national reprezinta procedura prin care se acorda o perioada delimitata în care orice persoana fizica sau juridica legitim interesata, stabilita în tara, isi poate declara opozitia fata de cererea de inregistrare;

i) inregistrarea denumirii de origine si indicatiei geografice a unui produs agricol sau alimentar reprezinta data înregistrarii în Registrul denumirilor de origine si indicatiilor geografice protejate si dobândirii protectiei la nivel national;

j) Registrul denumirilor de origine si indicatiilor geografice protejate reprezinta documentul legal de înregistrare a denumirilor care dobândesc protectie nationala.
CAPITOLUL II: Verificarea caietului de sarcini

Art. 3

(1) Realitatea datelor cuprinse in caietul de sarcini se verifica si se certifica de catre organisme private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare, in conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 510/2006.

(2) Organismele private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare trebuie sa fie in conformitate cu prevederile art. 11 alin. 3 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 510/2006.

(3) Costurile aferente verificarii si certificarii realitatii datelor cuprinse in caietul de sarcini, precum si cele aferente controlului respectarii caietului de sarcini sunt suportate de grupul de producatori vizat de controlul respectiv.

  

CAPITOLUL III: Verificarea documentatiei pentru înregistrarea

si dobandirea protectiei unei denumiri de origine sau indicatii

geografice a unui produs agricol sau alimentar

Art. 4

(1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este autoritatea competenta cu atributii in verificarea documentatiei pentru inregistrarea si dobandirea protectiei unei denumiri de origine sau indicatii geografice a unui produs agricol sau alimentar.

(2) Procedura de inregistrare si verificare a documentatiei pentru dobandirea protectiei unei denumiri de origine sau indicatii geografice a unui produs agricol ori alimentar, procedura de declarare a opozitiei la nivel national si procedura de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de inregistrare a denumirilor de origine sau indicatiilor geografice ale produselor agricole sau alimentare, in vederea dobandirii protectiei la nivelul Uniunii Europene, se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

(3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este autoritatea competenta cu atributii in verificarea si monitorizarea activitatii organismelor private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare.CAPITOLUL IV: Verificarea etichetarii si utilizarii logoului

national si comunitar

Art. 5

(1) Verificarea pe piata a etichetarii si utilizarii logoului national sau comunitar ale produselor cu indicatie geografica sau denumire de origine protejata se face de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

(2) Regulile specifice privind modelul si utilizarea logoului national pentru produsele cu denumire de origine sau indicatie geografica care au fost inregistrate in Registrul denumirilor de origine si indicatiilor geografice protejate si au dobandit protectie nationala se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
CAPITOLUL V: Dispozitii finale

Art. 6

Prezenta hotarare intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:

Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,

Decebal Traian Remes

Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Dan Vlaicu

Departamentul pentru Afaceri Europene

Adrian Ciocanea,

secretar de stat

 

(Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 556 din data de 14 august 2007)


Cautare