Atestarea produselor traditionale

Pentru a fi atestat ca produs traditional, produsul trebuie sa fie conform unui caiet de sarcini.

Caietul de sarcini contine cel putin elementele urmatoare:

  • numele produsului;

  • descrierea metodei de productie, inclusiv a naturii si caracteristicilor materiei prime si/sau ale ingredientelor utilizate si/sau a metodei de preparare a produsului, cu referire la traditionalitatea acesteia;

  • elemente care sa prezinte evaluarea caracterului traditional;

  • descrierea caracteristicilor produsului, prin indicarea principalelor sale caracteristici fizice, chimice, microbiologice si/sau organoleptice care se raporteaza la traditionalitate;

  • cerintele minime si procedurile de verificare si control ale traditionalitatii.

Cererea de inregistrare a produsului traditional, care include caietul de sarcini, se depune la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala a judetului in a carui raza teritoriala se realizeaza produsul.

Reprezentantii imputerniciti ai Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, din cadrul directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, numiti prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale pentru acordarea licentelor de fabricatie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la acordarea, suspendarea si retragerea (anularea) licentelor de fabricatie agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 357/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 10 iunie 2003, analizeaza daca cererea si caietul de sarcini corespund prevederilor prezentei norme si comunica solicitantului daca exista neconformitati, situatie in care acesta va depune o noua cerere însotita de documentatia completata conform observatiilor facute.

In situatia in care se constata ca documentatia depusa, respectiv caietul de sarcini, corespunde prevederilor prezentei norme, reprezentantii imputerniciti verifica la fata locului realitatea datelor inscrise in caietul de sarcini.

Rezultatul verificarilor faptice se inscrie intr-un proces-verbal care se semneaza de reprezentantul imputernicit constatator si de solicitant sau de imputernicitul acestuia, redactat in doua exemplare, dintre care un exemplar ramane la solicitant si unul la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana.

In situatia in care se constata ca datele inscrise in caietul de sarcini nu corespund cu realitatea de pe teren, aceasta se mentioneaza distinct in procesul-verbal si constituie motivatia neinscrierii produsului in Registrul de atestare a produselor traditionale.

In situatia in care se constata ca datele inscrise in caietul de sarcini corespund cu realitatea de pe teren, aceasta se mentioneaza in procesul-verbal, care constituie actul in baza caruia se inscrie produsul in Registrul de atestare a produselor traditionale.

Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana va inainta Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale o copie a procesului-verbal si a caietului de sarcini în baza carora produsul se inscrie in Registrul de atestare a produselor traditionale.

 

Sursa: ORDIN nr. 690 din 28 septembrie 2004 pentru aprobarea Normei privind conditiile si criteriile pentru atestarea produselor traditionale

 


Cautare